Ban Chấp Hành

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Tây Hoa Kỳ (2021-2022)

Chủ Tịch: VS Trần Ngọc Chính
Phó Chủ Tịch (nội sự vụ): HLV Nguễn Tuấn Kiệt
Phó Chủ Tịch (ngoại sự vụ): HLV Lưu Trí
Thư Ký: Trần Cát Tường
Thủ Quĩ: Jenny Nguyễn