cố Võ Sư Trịnh Ngọc Minh
(1939-1998)
Bạch Đai Thượng Đẳng
sinh ngày 5 tháng 8 năm 1939 tại Hà Nội, Bắc Việt, tên thật là Trịnh Văn Mão. Võ sư Trịnh Ngọc Minh là ngọn đuốc tiền phong khai sinh Vovinam-Việt Võ Đạo tại miền Trung Việt Nam.

Leave a Reply